Regulamin Parku Rozrywki Rodzinka

 

Regulamin powstał, aby zapewnić Państwa Dzieciom bezpieczną i beztroską zabawę. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nim i jego przestrzeganie.

 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 15 lat.
 2. Korzystanie z Sali i Placu Zabaw jest odpłatne. Zasady odpłatności za korzystanie z Sali Zabaw określa aktualny cennik, który jest dostępny dla Klientów.
 3. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Dzieci korzystających z Sali Zabaw.
 4. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Parku Rozrywki wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
 5. Wejście na teren Parku Rozrywki następuje przez bramkę wejściową. Wejście oznacza akceptację Regulaminu i Cennika oraz potwierdza zobowiązanie Klienta do ich przestrzegania oraz otwiera bramkę Sali Zabaw.
 6. Klienci Parku Rozrywki Rodzinka używają kart elektronicznych, które powinni nosić przez cały czas pobytu na terenie Parku Rozrywki, aż do czasu jego opuszczenia.
 7. Cena za towary zakupione w Restauracji oraz wszelkie dodatkowo płatne atrakcje Parku Rozrywki zostaje doliczona do rachunku Klienta zapisanego na karcie elektronicznej. Przy wyjściu następuje odczytanie zapisanej na karcie elektronicznej należności za usługi i towary nabyte przez Klienta na terenie Parku Rozrywki. Klienci uiszczają wszystkie należności naliczone na karcie danego Klienta. W przypadku grup zorganizowanych, jeden z Klientów otrzymuje tzw. „Kartę grupową” i jest on odpowiedzialny za zapłatę należności naliczonych na karcie elektronicznej.
 8. Karty maja ustalony limit 300zł, po przekroczeniu kwoty należy uregulować należność w recepcji.
 9. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu prowadzący Park Rozrywki nie zwraca kosztów wykupienia biletu.
 10. Na konstrukcji zabawowej Sali Zabaw może przebywać jednocześnie 50 dzieci. W Sali Zabaw Dzieci przebywają bez względu na porę roku wyłącznie w skarpetach lub rajstopach. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przebywania w części zabawowej również bez obuwia.
 11. Podczas korzystania z Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny, nie krepujący ruchów Dziecka. Zabrania się poruszania po całym terenie Parku bez skarpetek, obuwia - gołymi stopami. Obsługa w przypadku niestosowania się do tej zasady upoważniona jest do nakazania zmiany postawy lub opuszczenia lokalu.
 12. Dzieci wchodzące na teren Sali Zabaw powinny zdjąć i przekazać opiekunom wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, jak w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc.
 13. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Park Rozrywki nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń na Sali Zabaw.
 14. Spożywanie żywności i napojów możliwe jest wyłącznie na terenie Restauracji. Nie należy wnosić jedzenia ani napojów do Strefy Zabawy (strefa "skarpetkowa", małpi gaj) oraz nie należy żuć gumy.
 15. Zabrania się:
  -nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni
  -nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni
  -popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw
  -wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia
  -skakania do basenu z piłeczkami, nie należy wynosić piłeczek z basenu
  -wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych
  -wnoszenia do Sali Zabaw napojów alkoholowych, środków odurzających
  -wnoszenia napojów i jedzenia do Sali Zabaw
  -wprowadzania zwierząt
  -głośnego odtwarzania muzyki z nośników nie należących do parku.
  -pozostawiania materiałów reklamowych bez zgody Parku - Park zastrzega sobie prawo żądania uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem reklamowym lub usunięcia materiałów.
  -pozostawania więcej niż 5 dzieci pod opieka 1 dorosłego opiekuna, chyba że dzieci są rodzeństwem
 16. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Parku Rozrywki, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.
 17. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
 18. Za rzeczy pozostawione przez korzystających w Sali Zabaw, prowadzący Park Rozrywki nie odpowiada. Wszelkie cenne przedmioty należy zamknąć w szafkach na klucz.
 19. Za zgubienie lub uszkodzenie karty elektronicznej naliczona zostanie opłata w wysokości 300 zł.
 20. Za pozostawienie samochodu lub innego pojazdu na parkingu Parku Rodzinka, poza godzinami funkcjonowania Parku Rodzinka zostaje naliczona opłata w wysokości 100 zł za każdą rozpoczęta dobę.
 21. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Park Rozrywki zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
 22. Prowadzący Park Rozrywki zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Centrum . Powyższe zmiany postanowień Regulaminu nie wymagają pisemnego aneksu.
 23. Do oferowanych przez Park Rozrywki Rodzinka pakietów urodzinowych i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczących w/w pakietów urodzinowych i animacyjnych.
 24. Teren Parku Rozrywki jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Klienta. Na terenie Parku Rozrywki może być dokonywany zapis wizerunku Klientów, poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren Parku Rozrywki Klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie w. w. wizerunku dla celów promocyjnych Parku Rozrywki.
 25. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Klienta o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Klienta jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem z nakazaniem opuszczenia lokalu włącznie.
 26. Po zakończeniu imprezy zorganizowanej (oferta: Twoja Rodzinka) , klient oraz goście , mają 15 minut od godziny zakończenia, na opuszczenie lokalu. Po tym czasie zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem, obciążająca organizatora.
 27. Zarządzający może według własnego uznania zażądać opuszczenia Parku Rozrywki przez Klientów, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Klientów, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
 28. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku Rozrywki wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.
 29. Karta stałego klienta uprawnia do wstępu 1 dziecka na teren parku na zasadach wstępu całodziennego, po uzyskaniu 9 pieczątek/naklejek/podpisów. Zaliczenie wejścia na oznaczone na karcie dotyczy wstępu 1 dziecka podczas jednej wizyty jednego dnia. Karta nie obejmuje oferty dla grup zorganizowanych, dzieci zaproszonych na urodziny, oraz wstępów w ramach voucherów.
 30. Karta Vip upoważnia do stałego rabatu na wstęp do Parku Rodzinka wysokości 20% od cen cennikowych (nie dotyczy wstępu całodziennego). Upoważnia do 10% rabatu na ofertę restauracji.
 31. Warunkiem otrzymania karty VIP jest dokonanie jednorazowego zakupu usług Parku na kwotę min. 1000zł oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego klienta ( podanie imienia i nazwiska, podanie adresu mailowego , zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, zgoda na wysyłanie materiałów promocyjnych) - Park może zażądać od osoby okazującej kartę podania imienia i nazwiska w celu weryfikacji posiadanych uprawnień, oraz uzupełnienia danych.
  Park zastrzega sobie prawo zawieszenia funkcjonowania kart.
 32. W przypadku prowadzenia sprzedaży oferty Parku Rodzinka przez sprzedawców zewnętrznych, np. Groupon lub inne - klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz warunkami sprzedaży danego sprzedawcy. Wszelkie kupony, zniżki, inne formy zakupionych usług należy zgłaszać przy wejściu do Parku lub rezerwacji - w innym przypadku nie będą honorowane.
 33. Voucher na darmową zabawę przeznaczony jest wyłącznie do indywidualnego użytku na jedno dziecko. Każdy dorosły może skorzystać z maksymalnie jednego voucheru na jedno dziecko podczas jednej wizyty w Parku tego samego dnia. Voucher należy okazać przy wejściu na teren Parku (przy wydawaniu karty wstępu)
 34. Vouchery wydawane są z przeznaczeniem dla osób indywidualnych. Nie mają zastosowania do wstępu grup zorganizowanych, szkół, przedszkoli itp. Voucher posiada datę ważności do której może być wykorzystany.
 35. Grupy zorganizowane przyjmowane są na podstawie osobnej oferty " eduRodzinka" w wyznaczonych oknach czasowych, od poniedziałku do piątku. Rabaty/promocje na wejścia do Parku dla klientów indywidualnych nie dotyczą grup zorganizowanych i odwrotnie.
 36. Promocje jak i rabaty cenowe/procentowe oraz czasowe nie łączą się i nie sumują.

 

Życzymy udanej zabawy!!!!
Dyrektor Parku
Marta Juras

 

informacja sekcja inspektorat

Nasi Partnerzy

nasi pratnerzy

nasi pratnerzy

nasi pratnerzy

nasi pratnerzy

dacathlon

ziaja

Juppi logo

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.